محل تبلیغات شما

مسولیت هزینه های ملک مورد اجاره

تعمیراتی که عدم انجام آن باعث سلب استفاده ازآن ملک نمی شود؛ مثلاۤ تعمیر کولر یا سیستم گرمایش، با مستاجراست و نه موجر . پرداخت هزینه های تعمیرات جزیی نیز بر عهده مستاجر است.
تخلیه ملک مورد اجاره

در مشاوره حقوقی روابط موجر و مستاجر درتخلیه منزل مسی که به رهن واجاره گذاشته شده، باید مستاجرابتدا ملک را تخلیه وسپس مطالبه مبلغ رهن کند. حال اگرمالک ازگرفتن کلید استنکاف کرد دراین صورت مستاجرمی تواند طبق ماده ۱۳ قانون رابطه مالک و مستاجراقدام کند.در این ماده آمده است که هرگاه مستاجربه علت انقضاء مدت اجاره یا درمواردی که به تقاضای حکم فسخ اجاره صادرشده مورد اجاره را تخلیه کند وموجرازتحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر مکلف است به وسیله اظهارنامه ازموجریا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضرشود.
درصورتی که موجر ظرف پنج روزاز تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نشود مستاجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل کند وکلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند. همچنین اگرمالک ازپرداخت مبلغ ودیعه خودداری کرد مستاجر می تواند با صدوراظهارنامه، ازمالک درخواست حق رهنی را که گرفته، کند و در صورت عدم توجه مالک، مستاجر می تواند با م یک وکیل اقدام به طرح دعوا درمحاکم صالحه کند.

بطلان عقد اجاره

عقد اجاره مانند هرعقد دیگری درصورتی که شرایط اساسی قرارداد که در
به آن اشاره شده را نداشته باشد، با بطلان روبرو می شود.
فقدان اراده وقصد صحیح، یا سایر شرایط ازجمله نبود شرط اهلیت طرفین می تواند قرارداد را باطل کند. اطلاعات بیشتر در مشاوره حقوقی اجرت المثل

مشاوره حقوقی غرب تهران

درخواست میانجیگری در طلاق

مشاوره حقوقی تعین مهرالمثل

کند ,اجاره ,مستاجر ,مورد ,ملک ,تخلیه ,مورد اجاره ,می تواند ,ملک مورد ,هزینه های ,را تخلیه

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

توسعه تکنولوژی دانش آوران