محل تبلیغات شما

وجود حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی و گواهی اجرای صیغه طلاق که در این حالت زوج جهت ثبت این طلاق به دفاتر نمایندگی مراجعه کرده اما زوجه از حضور در نمایندگی نکات طلاق توافقی جهت ثبت آن امتناع می کند در این حالت دفتر نمایندگی با اخذ رای دادگاه و گواهی صیغه طلاق و اخذ درخواست کتبی از جانب زوج ، مراتب را به زوجه اطلاع می دهد و چنانچه از تاریخ صدور حکم به مدت یک ماه ، زوجه مراتب اعتراض خود را با ذکر ادله و مستندات به دفاتر نمایندگی ارائه نکند نمایندگی اقدام به ثبت طلاق خواهد کرد .

در این حالت زوجه با در دست داشتن اسناد سجلی و صیغه نامه طلاق و حکم دادگاه خارجی به کنسولگری و یا دفاتر حافظ منافع ایران مراجعه کرده و درخواست ثبت طلاق را دارد که این بار زوج از حضور در دفتر امتناع میکند که با اخذ درخواست کتبی از زوجه این رویداد به اطلاع زوج خواهد وکیل پایه یک برای طلاق توافقی  رسید و وی از تاریخ صدور ابلاغیه به مدت یک ماه زمان دارد تا اعتراضات خود را نسبت به این موضوع به دفتر نمایندگی ارائه دهد . در صورت عدم اعتراض در مدت مقرر ، دفتر به ثبت طلاق اقدام خواهد کرد

این حالتی است که زوجین طلاق خود را در دادگاه خارجی قطعی کرده وبا حضور در مراکز اسلامی مورد تایید وزارت امور خارجه صیغه نامه اجرای طلاق خود را دریافت کرده اند اما هیچ یک از طرفین برای ثبت طلاق به نمایندگی مراجعه نکرده اند و زوج یا زوجه یا و کلای آنان در ایران و در دادگاه صالح شهرستان تهران دعوای تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی را مطرح می کنند ودادگاه مشاوره حقوقی با بررسی اسناد و مدارک و شواهد موجود اقدام به تنفیذ طلاق کرده و اجازه ثبت آن را توسط دفاتر ثبت طلاق را صادر می نماید . برای اقامه این دعوا چنانچه زوجین هر دو مقیم خارج از کشور باشند دادگاه خانواده شهرستان تهران و در صورتی که یکی از طرفین در ایران ست موقت داشته باشد دادگاه محل ست موقت وی برای رسیدگی صالح خواهد بود و فرقی ندارد این دعوا از طرف خواهان مطرح شده باشد یا خوانده .

 

نکته مهم در مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق آن است که در مواردی نیز ممکن است که صیغه طلاق بین زوجین جاری نشده باشد و صرفا حکم دادگاه خارجی موجود باشد در این وضعیت چنانچه قاضی رسیدگی کننده حکم طلاق صادره را مغایر با قوانین ایران نبیند وهمچنین قاضی صادر کننده حکم طلاق قوانین دولت متبوع زوجین را راعایت کرده باشد مانعی برای تنفیذ طلاق به منظور اجرای صیغه طلاق و ثبت آن وجود ندارد وچنانچه زوجین تنها حکم طلاق را بگیرند و صیغه طلاق را جاری نکرده باشند امکان ثبت طلاق در نمایندگی وجود ندارد و باید در دادگاه خانواده ایران تنفیذ و ثبت گردد .

باید در مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق بیان داریم که حالت خاص دیگری نیز وجود دارد که زوجین بدون صدور حکم طلاق از دادگاه خارجی به مراکز اسلامی مراجعه کرده و صیغه طلاق را جاری میکنند که در این صورت این طلاق به تایید مقامات ایرانی اعم از سفارت ، کنسولگری و یا دفتر حافظ منافع ایران نمی رسد .

طبق قانون اصلاح مقررات مربوط به  نکته طلاق توافقی ۱۳۷۱ دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق هایی که گواهی عدم امکان سازش برای آن ها صادر نشده است را ندارند و در صورت ثبت ، از ادامه فعالیت دفتر ثبت طلاق جلوگیری به عمل خواهد آمد .

اما در نهایت باید در مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق بیان داریم، روشی که در حال حاضر رایج است این است که زوجین به وکلایشان در ایران وکالت میدهند تا وکالتا مراحل طلاق توافقی را پیگیری کنند و به ثبت برسانند که در این صورت دیگر نیازی به مراحل تنفیذ طلاق نمیباشد چون حکم طلاق اساسا در ایران صادر شده است .

 

مطالبه مهریه امکان پذیر است آن که زن می تواند مشاوره حقوقی با بهترین قیمت با مراجعه به دوایر اجرای ثبت مهریه خود را مطالبه نموده و اموال و دارایی های زوج را معرفی و توقیف نماید. در این صورت صرفاً اموالی که دارای سند رسمی هستند قابلیت توقیف داشته و می توان آن را به نفع زوجه در جهت پرداخت مهریه توقیف کرد. راهکار دیگری که زوجه در خصوص مطالبه مهریه خود در دوایراجرای ثبت دارد ممنوع الخروج نمودن مرد است. زوج نمی‌تواند کشور را ترک کنند. مگر آنکه مبلغ مورد درخواست زوجه را به حساب دادگستری واریز نماید.

طریقه دوم جهت مطالبه مهریه بدین شرح می باشد که زوجه برابر تمامی دعاوی حقوقی و خانوادگی دیگر ضمن ثبت دادخواست توسط وکیل خانوداه مهریه خود را از مرد مطالبه می نماید. بدیهی است ثبت دادخواست حقوقی برای زوجه هزینه بردار بوده و معادل نیم درصد از مبلغ خواسته را می بایست به عنوان هزینه دادرسی پرداخت نماید. با توجه به الکترونیکی شدن زوجه می بایست ابتدا در سیستم سامانه ابلاغ الکترونیک ثبت نام نموده و سپس از طریق دفاتر خدمات قضایی نسبت به ارسال دادخواست اقدام کند.

 

دفاع از مطالبه مهریه

با توجه به این امر که مهریه سند رسمی بوده و امکان دفاع صرفاً در صورت پرداخت دین ممکن بوده و اصولاً دفاعی در دعوی مربوط به مهریه متصور نیست.

اقدامات در جهت دفاع از مهریه

همانطورکه بیان گردید مهریه موضوع بدهی مرد به زن است که از همان لحظه جاری شدن صیغه عقد نکاح برعهده مرد قرار می گیرد و تقریباً هیچ یک از مسائل و ضرورت داوری در طلاق توافقی  مشکلات خانوادگی ارتباطی با مطالبه مهریه نداشته و ندارد.

اولین مشاوره حقوقی مطالبه مهریه در این خصوص دعوت طرفین به برقراری صلح و سازش است. چرا که مطابق قانون و شرع وکلای دادگستری در ابتدا طرفین را به برقراری صلح و سازش دعوت می نماید که در صورت عدم تمایل طرفین و یا به بن بست رسیدن مذاکرات موضوع در طریق دادگستری پیگیری خواهد شد.

در دومین اقدام باید توجه داشت مرد در صورت طلاق توافقی در زمان سریع عدم پرداخت مهریه بصورت اموال و یا نقدی و یا طی رسید عادی نمی تواند دفاعی نسبت به مطالبه مهریه داشته باشد. فلذا در صورت عدم توانایی مالی در پرداخت کل مهریه می تواند به گروه وکلای عدلجویان مراجعه نماید و نسبت به اعطای وکالت جهت ثبت دادخواست اعسار اقدام نماید و یا با اخذ مشاوره حقوقی مناسب و اطلاع دقیق از نحوه و چگونگی ثبت دادخواست اعسار و تقسیط ، نسبت به ثبت دادخواست اقدام نماید.

اعسار از پرداخت مهریه

زوج می تواند از ابتدای صدور حکم مهریه دادخواست اعسار و تقسیط ثبت نماید و بدین ترتیب ضمن ارائه لیست اموال و دارایی خود استشهادیه تنظیم نماید که طلاق توافقی چگونه انجام می شود ؟ حداقل دو شاهد ذیل آن را امضا و تایید نمایند که مرد توانایی مالی پرداخت دفعتاً واحد کل مهریه را نداشته است.

مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی زوج می تواند بدین ترتیب با تقسیط بدهی ، مهریه همسر خود به صورت اقساط پرداخت نماید.

مراحل اقدام در مطالبه مهریه

برای مشاوره حقوقی مطالبه مهریه نخست به گروه وکلای عدل جویان مراجعه نموده و از مشاوره حقوقی حضوری بهره مند می گردید و در ادامه در صورت امکان برقراری صلح و سازش پیشنهاد ها و در صورت تمایل میانجیگری در این خصوص صورت می گیرد.

درخواست میانجیگری

سپس هزینه دادرسی محاسبه و اعلام می گردد هزینه طلاق توافقی در صورت عدم توانایی پرداخت ، دادخواست مطالبه مهریه همراه با اعسار از هزینه دادرسی مطرح می گردد که دادگاه خانواده درابتدا به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می نماید و سپس در خصوص ماهیت موضوع مطالبه مهریه تصمیم گیری خواهد نمود.

شایان ذکر است که در صورت عدم توانایی مالی در اخذ وکیل و بهره مندی از حضور وکلا در احقاق حق ، عدل جویان می تواند تا آخرین روز در کنار شما به عنوان مشاور حقوقی و راهنما حضور داشته و با اخذ مشاوره و راهنمایی های مربوطه خود شخصاً موضوع را تا رسیدن به خواسته مطلوب پیگیری نمایید.

 

مشاوره حقوقی غرب تهران

درخواست میانجیگری در طلاق

مشاوره حقوقی تعین مهرالمثل

طلاق ,ثبت ,مهریه ,صورت ,نماید ,مطالبه ,در صورت ,در این ,مشاوره حقوقی ,طلاق توافقی ,ثبت طلاق ,مشاوره حقوقی تنفیذ ,حقوقی مطالبه مهریه ,مشاوره حقوقی مطالبه ,حافظ منافع ایران

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

24/ آذر/ ....❤️ میلادِ میلادم مباررررک❤